Antena pokojowa DTVO-5 VHF UHF

Antena pokojowa DPM Solid DTVO-5 VHF UHF