Antena VHF o poszerzonym zakresie Alpha / Astro 010-10856-30

Antena VHF o poszerzonym zakresie Garmin Alpha / Astro